Veelgestelde vragen

Vraag: Wat zijn de algemene principes rond een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het (v)so?

  
Antwoord

Deze principes hangen af van de situatie: gaat het om een structurele situatie of om de overgangssituatie?
Ook zijn binnen deze situaties verschillende procedures van toepassing. 
Een TLV is landelijk geldig.

Structurele situatie
Leerling heeft een TLV of er is sprake van een eerste aanmelding:

Wie geeft af?

  • ‘Verwijzer betaalt’: het samenwerkingsverband (swv) van de verwijzende school geeft een TLV af.
  • Is er geen verwijzende school? Dan geeft het swv van de regio waar de leerling woont de TLV af.
  • Het samenwerkingsverband dat de TLV heeft afgegeven, geeft ook een eventuele volgende TLV af (na verloop van de TLV).

  
Wie vraagt aan?

De school die de leerling verwijst, vraagt TLV aan.
Is er geen verwijzende school? Dan vraagt de school waar de leerling wordt aangemeld (met zorgplicht) de TLV aan.

Overgangssituatie
Leerling zit met CvI-indicatie op het (V)SO:

  • Leerlingen die op 1 augustus 2014 staan ingeschreven op een (V)SO-school, kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 ingeschreven blijven zonder dat zij een TLV nodig hebben.
  • Voor plaatsing na die periode op het (V)SO of bij verhuizing naar een andere (V)SO-school is wel eenTLV nodig. Dat geldt ook voor de overgang van SO naar VSO.
  • Als een TLV nodig is, dan wordt deze afgegeven door regio waar de leerling op 1-8-2014 woonde (ingeschreven in het GBA).
 

Vraag: Wanneer moet een ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld worden

 
Antwoord

Een OPP moet (wettelijk) opgesteld worden als een leerling extra ondersteuning krijgt op een school waarbij de basisondersteuning niet toereikend is. Dit geldt ook voor een leerling met een arrangement (b.v. een eigen leerlijn) op de eigen school.
  

Vraag: Is inschrijven hetzelfde als plaatsing?

 

Antwoord

Nee. ouders melden aan bij de school van hun keuze. School onderzoekt met ouders of er een extra onderwijsbehoefte is. Hier heeft school 6 weken voor. Na die 6 weken moet de school de leerling onderwijs bieden. Na 10 weken moet de leerling (tijdelijk) geplaatst worden.
 

Vraag: Wat is de rol van ouders?

  

Antwoord

Ouders zijn pedagogische partner van de school. Een school richt zich op goed overleg met de ouders. Ouders geven informatie over de ondersteuningsbehoefte van hun kind. Het is de school die in goed overleg met ouders de onderwijsbehoefte van de leerling vaststelt. Het is de school die daarna de afweging maakt of zij als school een passend onderwijs kunnen bieden.

Ouders kiezen altijd zelf de school waar ze hun kind aanmelden. Als blijkt dat de school niet de goede onderwijsplek voor het kind is, is de school verantwoordelijk om samen met ouders een andere plek te zoeken. Ouders en school kennen het kind en kunnen samen, uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling, zoeken naar een meer passende plek in de wijk of stad. Daarom is goede samenwerking tussen ouders en school belangrijk als het om de beste onderwijsplek voor het kind gaat.
  

Vraag: Waarom mag een school geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven?

  
Antwoord

Dit is een wettelijke taak van het samenwerkingsverband. Er is door het bestuur van Passend Onderwijs Almere bewust gekozen om scholen de aanvraag tot een toelaatbaarheidsverklaring te laten doen. De afdeling Toeleiding toetst het deskundigenadvies en checkt de aanvraag op volledigheid. Het deskundigenadvies is zeer zwaarwegend. De inspectie toetst dit advies.
 

Vraag: Wat gebeurt er wanneer ouders rechtstreeks bij een stedelijke voorziening aankloppen?

  
Antwoord

Dan neemt deze school contact op met de afdeling Toeleiding. De school vraagt dan (samen met de ouders) de toelaatbaarheidsverklaring aan.
  

Vraag: Wie financiert het intelligentieonderzoek?

  
Antwoord

De school krijgt hiervoor uren vanuit Passend Onderwijs Almere.
  

Vraag: Wat doet Passend Onderwijs Almere?

  
Antwoord

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs is bedoeld om zo veel mogelijk kinderen dichtbij huis onderwijs te laten volgen. Als het nodig is kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, is in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt.

Passend Onderwijs Almere is het samenwerkingsverband van alle basisscholen, alle scholen voor voortgezet onderwijs, het MBO en alle speciale scholen in Almere. Ze heeft zich tot doel gesteld om de scholen te begeleiden zodat de school elk kind die ondersteuning en begeleiding kan bieden die het nodig heeft. Dat geldt voor alle leerlingen. Dus zowel voor leerlingen die moeite hebben met leren, als de gemiddelde en de meer- of hoogbegaafde leerlingen. En natuurlijk geldt het ook voor de leerling die een afwijkende onderwijsbehoefte heeft, bijvoorbeeld door een spraak-taal stoornis, langdurige ziekte of de leerling die een specifieke aanpak voor het gedrag nodig heeft.

Alles is erop gericht dat leerlingen zich zo soepel mogelijk en zonder onderbrekingen kunnen ontwikkelen.
Het streven is zoveel mogelijk om binnen een wijk een volledig aanbod aan te bieden.

Het fundament van Passend Onderwijs Almere bestaat uit drie pijlers: regie, expertise en begeleiding en onderwijs
regie
De schoolbesturen voeren in Almere gezamenlijk de regie over passend onderwijs. Zij richten zich op het strategisch beleidsplan, de begroting en de verantwoording van het beleid dat door Passend Onderwijs Almere is gevoerd. Verder houdt de pijler regie zich ook bezig met het toewijzen van financiële middelen om extra ondersteuning in de vorm van onderwijsarrangementen te bekostigen.

expertise en begeleiding
Passend Onderwijs Almere heeft binnen Almere tien wijkteams gevormd. In deze wijkteams bevinden zich specialisten die de scholen ondersteunen en begeleiden. In de wijkteams is zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als het MBO vertegenwoordigd.

onderwijs
De scholen die vallen onder Passend Onderwijs Almere zijn de scholen van Almere Speciaal (De Bongerd, De Strengerd, Olivijn en Aventurijn).
De voortgang van de scholen van Passend Onderwijs Almere, is terug te vinden in regelmatig verschijnende rapporten van de onderwijsinspectie.