Wat we doen

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen. Bij voorkeur op een reguliere school maar als dat niet anders kan op een school voor speciaal onderwijs. Dat klinkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk best ingewikkeld.
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht, waarin dit is geregeld. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen.

Samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs Almere is een Coöperatie waaronder samenwerkingsverbanden PO en VO vallen. Alle PO-scholen zijn aangesloten bij samenwerkingsverband PO en alle VO-scholen zijn aangesloten bij samenwerkingsverband VO.

Je kunt contact opnemen met het samenwerkingsverband als je vragen hebt over extra ondersteuning voor jouw kind, of wanneer je problemen ervaart bij het vinden van een geschikte plek. Het samenwerkingsverband is, na de school zelf, het eerste aanspreekpunt rondom passend onderwijs. 

Ondersteuningsplan
Met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. De samenwerkingsverbanden ondersteunen daar bij. Dit doen we onder andere door hen maken van een vierjaarlijks ondersteuningsplan. Hierin wordt vastgelegd hoe het passend onderwijs voor elk kind wordt gerealiseerd. 
Verdeling gelden en middelen

Ook verdeelt het samenwerkingsverband bepaalde gelden en middelen. (Senior) begeleiders onderwijs in dienst van het samenwerkingsverband ondersteunen scholen en leerlingen op verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld dyslexie of een autisme. 

Afdeling Toeleiding
De afdeling toeleiding heeft als wettelijke taak beoordelen of een  kind (tijdelijk) beter op hun plek zijn in het speciaal onderwijs. Als dat zo is krijgen zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Motto
Het motto van Passend Onderwijs Almere is:
“Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”

Meer informatie
- Wat is Passend Onderwijs?