TLV-aanvraag en werkwijze

Op deze pagina vindt u informatie over (het aanvragen van) Toelaatbaarheidsverklaringen tot het S(B)O,  PrO en VSO

De uitgangspunten voor een aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring

Passend Onderwijs Almere focust op wat leerlingen wel kunnen en willen en op hun talenten en interesses. Handelingsgericht werken helpt om gericht naar de positieve kenmerken van iedere leerling te zoeken, deze uit te bouwen en te benutten in het passend maken van het onderwijs en de ondersteuning. De leerling zelf en zijn ouders spelen daarbij  een cruciale rol. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen, daarom is de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind belangrijk om samen het gesprek te voeren over de onderwijsbehoefte.
De onderwijsbehoefte van de leerling wordt vertaald in concrete en haalbare handelingssuggesties passend bij het beoogde uitstroomniveau en uitstroomperspectief van de leerling:
  • Wat heeft de leerling nodig om de beoogde einddoelen te halen?
  • Wat heeft de leerkracht/docent nodig om de leerling hierbij te ondersteunen?
  • Wat heeft de school/het team nodig om dit te kunnen realiseren?
  • Wat hebben de ouders nodig om de leerling hierbij te ondersteunen?
Bij een verwijzing naar het speciaal basis onderwijs,  praktijkonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs zal de school moeten kunnen aantonen welke inspanningen zij hebben geleverd om de leerling passende ondersteuning te bieden en waarom ze handelingsverlegen zijn.

Applicatie Indigo voor het aanvragen van een TLV
Binnen het samenwerkingsverband gaan we zorgvuldig om met privacygevoelige informatie en overdracht van data. Voor de aanvraag tlv gebruiken wij de applicatie Indigo. Scholen die nog geen account hebben voor Indigo ontvangen kunnen die aanvragen via accountindigo@passendonderwijs-almere.nl.
 
Alle aanvragen TLV lopen via Indigo. Dit geldt zowel voor TLV’s SBO, PrO, (V)SO als voor eerste aanvragen TLV’s en verlengingen.
klik op de knop om door te gaan via Indigo. 
 
Alle aanvragen worden door de aanvragende school ingevoerd in Indigo via de volgende link: https://swvweb.nl/Indigo/login. Het type aanvraag, de personalia van de leerling en de motiveringen worden ingevoerd in Indigo. Per aanvraagtype moeten de in Indigo gevraagde velden worden ingevoerd. Bijlagen moeten worden ge-upload bij de aanvraag op bladzij 1. Let er op dat de informatie die u bijvoegt relevant moet zijn voor de aanvraag die u doet. Als alle velden zijn ingevuld en alle bijlagen zijn bijgevoegd wordt de aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband. De aanvraag wordt bij binnenkomst gecontroleerd. Ontbreekt er informatie, dan krijgt u daarvan een melding via Indigo. Het dossier kan dan aangevuld en opnieuw worden ingediend. Als de aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen.  

SO en SBO
> Richtlijnen TLV SO en SBO
Stappenplan Procedure eerste aanvraag TLV SO en SBO
Procedure verlenging TLV SBO en SO

PrO en VSO
> Richtlijnen TLV VSO Almere 
> Richtlijnen TLV PrO Almere 
> Stappenplan aanvraag TLV PrO en VSO
 > Procedure verlenging TLV PrO en VSO  
> Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023
 
  • Stroomschema: Zorgplicht aanmelding bij reguliere PO school (via passendonderwijs.nl)
  • Stroomschema: Zorgplicht aanmelding bij reguliere VO school (via passendonderwijs.nl)
  • Stroomschema: Zorgplicht aanmelding bij sbao of (v)so-school
  • Stroomschema: Wie geeft de TLV af 


Leerlingen met Ernstige Meervoudige Beperking (EMB)
Ernstig meervoudig beperkte leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek is naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig. Deze leerlingen hebben structureel extra onderwijsondersteuning en extra zorg nodig.
Er is voor deze groep leerlingen  een landelijk aanvraag formulier TLV ontwikkeld zie bijlage 2
Wij adviseren echter om ook voor deze groep leerlingen voor de aanvraag TLV (V)SO gebruik te maken van onze applicatie Indigo
> Formulier aanvraag TLV EMB
> Handreiking aanvraag TLV EMB

Bezwaarprocedure
Bij wet is bepaald dat er een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig is voor plaatsing in het sbo of pro, of (v)so. Hiervoor is een integrale beoordeling nodig van de onderwijsbehoeften van de leerling, de school en eventueel de opgroei- en opvoedondersteuning voor de leerling en/of het gezin.
In de wet (WPO art. 18a, WVO art. 17a) is aangegeven dat ‘het SWV zich moet laten adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs of tot het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs door twee deskundigen.
Op basis van de vastgestelde procedure en de criteria in de ondersteuningsplannen PO en VO besluit en de deskundigenadviezen besluit het swv over de afgifte van een tlv. Er is een mogelijkheid om een  bezwaar in te dienen  
Procedure bezwaarschrift

Terugplaatsing en proces overstappen
> Terugplaatsing en proces overstappen