Veelgestelde vragen

Vraag: Moet de school van aanmelding elke leerling aannemen?

  
Antwoord

Nee. De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft niet alle leerlingen op de eigen school te plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden.

Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de school (het bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst. De verantwoordelijkheid om een passende plek te vinden op een andere school, is geregeld in de Wet passend onderwijs.

Dit geldt niet voor het (v)so. Bij een rechtstreekse aanmelding moet het (v)so bij het samenwerkingsverband verzoeken om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Wordt die afgegeven, dan kan de leerling worden ingeschreven bij het (v)so. Wordt geen tlv afgegeven, dan moet het (v)so een andere school zoeken.
 

Vraag: Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor mijn kind?

  
Antwoord

De school onderzoekt eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet ze op basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’. Daarbij spelen 3 factoren een belangrijke rol:
  • de (on)mogelijkheden van het kind
  • de (on)mogelijkheden van de school
  • de wensen van de ouders

Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, heeft zij een argument om de leerling niet toe te laten. De school moet dan een andere school vinden die uw kind kan toelaten.

Vraag: ik heb een klacht over de school, of over een klacht over de aanpak van Passend Onderwijs ALmere. Waar kan ik terecht?

De school van uw kind zoekt samen met u en uw kind naar een oplossing die uw kind verder kan brengen. Als u niet tevreden bent met de gekozen aanpak of oplossing en u komt er met de school niet uit, kunt u gebruik maken van het landelijk netwerk van onderwijsconsulenten, die ook bemiddeling tussen ouders en school verzorgen.

Ga naar onze klachtenpagina voor meer informatie. 
 

Vraag: Wat is de rol van ouders bij inschrijving bij een school?

  
Antwoord

Ouders zijn pedagogische partner van de school. Een school richt zich op goed overleg met de ouders. Ouders geven informatie over de ondersteuningsbehoefte van hun kind.Het is die school die in goed overleg met ouders de onderwijsbehoefte van de leerling vaststelt. Het is de school die daarna de afweging maakt of zij als school een passend onderwijs kan bieden.

 

Vraag: Wat is de Wet op passend onderwijs?

  
Antwoord

Op 1 augustus 2014 is de Wet op passend onderwijs ingegaan. Scholen hebben de zorgplicht om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel mogelijk kinderen dichtbij huis en afgestemd onderwijs te laten volgen. Als het nodig is kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, is zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs het uitgangspunt.

De besturen in het regulier en speciaal onderwijs hebben samen de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen (ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) een passend onderwijsaanbod te bieden. Deze samenwerking is onderdeel van de zorgplicht. De samenwerkingsverbanden zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuning met voldoende capaciteit om op die manier tegemoet te komen aan de uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen. Om dat te kunnen realiseren werken besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.

Sinds de invoering van de Wet op passend onderwijs, op 1 augustus 2014, zijn de scholen gezamenlijk verantwoordelijk voor het vinden van een onderwijsplek die het best bij een kind past. Op het moment dat ouders hun kind aanmelden op een school, heeft deze school dan ook de zorgplicht om voor dit kind passend onderwijs te regelen.
 

Vraag: Wat betekent passend onderwijs voor mijn kind?

  
Antwoord

Met passend onderwijs bedoelen we letterlijk passend onderwijs. Dus onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit betekent zoeken naar de best mogelijke onderwijsplek voor uw kind, waar die ook moge zijn.

Streven daarbij is onderwijs dichtbij huis, onderwijs in de eigen wijk of in een stadse voorziening. Met als doel een zo goed mogelijk ontwikkelingsperspectief voor het kind.
 

Vraag: Komen er straks niet te veel leerlingen met een complexe onderwijsbehoefte in een gewone klas?

  
Antwoord

Passend onderwijs betekent niet dat alle leerlingen naar het reguliere onderwijs gaan. Juist voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte wordt zorgvuldig naar de best passende plek gezocht. Is er extra ondersteuning nodig, en zo ja, welke extra ondersteuning is dat?

De voorkeur daarbij is zoveel mogelijk leerlingen op een reguliere school toe te laten. Als dat zowel voor de leerling als voor de school niet haalbaar is, kan de keuze worden gemaakt voor een plek in het speciaal onderwijs. Het belang van het kind staat bij deze keuze voorop.