OPR

Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ‘ondersteuningsplan’ hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in Almere.

In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

  • welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
  • welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

  

Over de OPR

De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders, leerlingen van het voortgezet onderwijs en personeelsleden van de scholen. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere kent twee ondersteuningsplanraden:
één voor het primair onderwijs:

Hieronder het overzicht van de gekozen leden van de ondersteuningsplanraad primair onderwijs.

OPR PO 

Voorzitter : Robert Barendse
Ambtelijk secretaris: Henk Hoogeveen 

Oudergeleding regulier onderwijs:
Bianca ben Saad
Jasper Bedaux
Petra Koeman
Robert Barendse
Rebecca Bakker
Naima Loukili

Personeelsgeleding regulier onderwijs:
Vacature
Vacature 
Vacature

Vacature
Marieke van 't Riet
Daniël Leutscher


Oudergeleding speciaal onderwijs:
Vacature
Vacature

Personeelsgeleding speciaal onderwijs:
Claire van Dijk
Joyce van Troost

en één voor het voortgezet onderwijs:
Hieronder het overzicht van de gekozen leden van de ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs.

OPR VO 

voorzitter Wendy de Vos
Ambtelijk secretaris: Henk Hoogeveen 

Oudergeleding regulier onderwijs:
Daan Schieman
Irma Leutscher

Personeelsgeleding regulier onderwijs:
Vacature
Vacature 
Wouter den Boer 
Marloes Thijs

Personeelsgeleding speciaal onderwijs:
Wendy de Vos
Vacature

Oudergeleding speciaal onderwijs:
Vacature 

Leerlinggeleding regulier onderwijs:
Eline van Inge
Tamara Bieshaar

Leerlinggeleding speciaal onderwijs:
Kevin Bunk

OPR vergadering


De OPR-vergaderingen zijn openbaar. Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld. Input voor de OPR vergadering kan gestuurd worden naar opr-po@passendonderwijs-
almere.nl of opr-vo@passendonderwijs-almere.nl.

De notulen worden, na vaststelling, gepubliceerd op deze website.

OPR vacatures

Zie de OPR samenstelling voor de actuele vacatures.

Kandidaten kunnen zich melden via opr-po@passendonderwijs-almere.nl en opr-vo@passendonderwijs-almere.nl.
Enige voorwaarde voor kandidaatstelling is dat je binding hebt met de geleding waar je je beschikbaar voor stelt. Je hoeft geen MR of GMR lid te zijn. Voor deelname aan de OPR geldt een vacatieregeling.

OPR documenten