Ondersteuningsplan

Alle scholen voor regulier en (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) maken deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs (PO en VO). Het samenwerkingsverband zorgt in Almere voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen dan een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs.

Inhoud van het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat ten minste eens per vier jaar wordt opgesteld. In het plan beschrijft het samenwerkingsverband hoe het inhoud geeft aan passend onderwijs voor alle leerlingen in Almere. Wat is de basisondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten bieden? Hoe is de extra ondersteuning georganiseerd en hoe wordt het geld besteed?

Het ondersteuningsplan bouwt voort op de ontwikkelde praktijken van de voorgaande jaren.

Onze ambitie blijft:
'Alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school'.

Planning
  

Dit tweede ondersteuningsplan is opgesteld voor vier jaar (2018-2022) en gaat in vanaf schooljaar 2018-2019.
De komende jaren werken leerkrachten/docenten, schoolteams, de scholen en de besturen verder aan de verdere uitvoering van passend onderwijs. Dit gebeurt in nauw overleg met ouders, medezeggenschapsraden, de ondersteuningsplanraad en met de partijen rondom de school, zoals de gemeente Almere en andere maatschappelijke partners.
  
  


  
Ondersteuningsplan PO 2018-2022

Klik hieronder verder naar het ondersteuningsplan primair onderwijs, de verschillende hoofdstukken en onze ambities.

Ondersteuningsplan 2018-2022 (pdf) en het Addendum 2020 OP-PO (pdf)

Hoofdstuk 1: terugblik op de resultaten van het Ondersteuningsplan PO 2014-2018
In de eerste planperiode 2014-2018 beoogde het Samenwerkingsverband PO een aantal doelen. Wat is er van deze doelen in de afgelopen planperiode gerealiseerd?
 

Hoofdstuk 2: visie en missie. Centraal staat een dekkend netwerk, het organiseren van maatschappelijk partnerschap.
In onze visie op passend onderwijs gaan wij voor het bevorderen van burgerschap door middel van onderwijs.

Onze missie is een zo dekkend en passend mogelijk aanbod aan alle Almeerse leerlingen in Almere.
Ambities bij hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3: sterke basisondersteuning in het regulier onderwijs
De mooiste plek om passend primair onderwijs te bieden is in de buurt, op de school in de wijk. Scholen richten zich op een sterke basisondersteuning en voorzien zoveel mogelijk in de behoeften van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Ambities bij hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4: extra ondersteuning in het regulier onderwijs, waar nodig
In principe wordt aan zoveel mogelijk leerlingen die dat nodig hebben ondersteuning op maat geboden. Daarvoor ontwikkelen we in gezamenlijkheid een dekkend aanbod. Soms is er meer ondersteuning nodig dan het regulier onderwijs kan bieden. Dan is extra ondersteuning binnen dit regulier onderwijs gewenst.
Ambities bij hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5: ondersteuning buiten het regulier, waar mogelijk tijdelijk
Wanneer leerlingen een ondersteuningsvraag hebben die het aanbod van extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs overstijgt, kan tijdelijke ondersteuning buiten het regulier onderwijs noodzakelijk zijn. Vanuit de onderwijsbehoeften én het geplande uitstroomperspectief bekijken school en ouders welke onderwijsvoorziening het beste past.
Ambities bij hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6: proces van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor leerlingen in een integrale aanpak centraal
Passend onderwijs begint met een sterke basis in het regulier onderwijs waar de leerkracht ertoe doet, het verschil maakt, met of zonder ondersteuning van andere professionals. Ondersteuning is in principe kortdurend en van voorbijgaande aard met als doel versterking van de eigen mogelijkheden. Het realiseren van doorgaande schoolloopbanen vergt vooruitzien: eventuele problemen zien aankomen en op tijd ondersteunen.
Ambities bij hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7: inrichting van de organisatie
Hoe is het Samenwerkingsverband ingericht en hoe is de governance geregeld?
Ambities bij hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8: financiële randvoorwaarden
Beschrijft de financieringssystematiek, inkomsten, uitgaven en de verdeling van de middelen.
Ambities bij hoofdstuk 8
   

Ondersteuningsplan VO 2018-2022

Klik hieronder verder naar het ondersteuningsplan voortgezet onderwijs, de verschillende hoofdstukken en onze ambities.

Ondersteuningsplan 2018-2022 (pdf)

Hoofdstuk 1: terugblik op de resultaten van het Ondersteuningsplan VO 2014-2018
In de eerste planperiode 2014-2018 beoogde het Samenwerkingsverband VO een aantal doelen. Wat is er van deze doelen in de afgelopen planperiode gerealiseerd?

Hoofdstuk 2: visie 
Het Samenwerkingsverband VO gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de leerling, het streeft naar maximale talentontwikkeling en uiteindelijk een goed toekomstperspectief. Elke leerling krijgt de meest passende ondersteuning, bij voorkeur op de eigen school, met als leidraad ‘regulier als het kan en speciaal als het nodig is’. Scholen werken met ouders en andere partners samen en maken optimaal gebruik van elkaars kennis en expertise.
Passend onderwijs wordt gezien als een maatschappelijke opdracht, waarin alle professionals, ouders en leerlingen samen bouwen aan een toekomstperspectief voor elke leerling.
Ambities bij hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3: een sterke basis
Scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs vervullen een stedelijke functie. Een relatie met wijkteams is daarom moeilijker te leggen en te onderhouden. Dit noopt tot een andere wijze van samenwerking met ouders of verzorgers en professionals in het sociale, medische en justitiële domein. Om dit te bereiken is de ondersteuningsstructuur van een VO-school steviger gepositioneerd.
Ambities bij hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4: extra ondersteuning in het regulier VO
In principe wordt aan zoveel mogelijk leerlingen binnen de dekkende infrastructuur van het Samenwerkingsverband ondersteuning op maat geboden.  Soms is er meer nodig dan de basisondersteuning die de VO-school kan bieden. Dan is het wenselijk extra ondersteuning binnen dit regulier VO mogelijk te maken.
Ambities bij hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5: extra ondersteuning buiten het regulier VO 
Als op de VO-school waar de leerling ingeschreven staat, is vastgesteld dat de basisondersteuning niet toereikend is en ook extra ondersteuning op de school zelf niet volstaat, wordt de leerling in overleg met de ouders en de leerling zelf besproken in het  ZAT van de VO-school. Doel is te bepalen wat de volgende stap is. Dat kan toeleiding zijn naar een van de gespecialiseerde stedelijke voorzieningen.
Ambities bij hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6: ononderbroken ontwikkelingslijn arrangeren
Passend onderwijs begint met een sterke basis in het regulier onderwijs waar de leerkracht ertoe doet, het verschil maakt, met of zonder ondersteuning van andere professionals. Ondersteuning is in principe kortdurend en van voorbijgaande aard met als doel versterking van de eigen mogelijkheden. Het realiseren van doorgaande schoolloopbanen vergt vooruitzien: eventuele problemen zien aankomen en op tijd ondersteunen.
Ambities bij hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7: organisatie en kwaliteit
Hoe is het Samenwerkingsverband ingericht en hoe is de governance geregeld en de kwaliteit uitgewerkt?
Ambities bij hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8: financiën 
Naast de inkomsten zijn de uitgaven op een rij gezet en is de verdeling van de beschikbare middelen inzichtelijk gemaakt.
Bijlage 1: het meerjarenkader 2018-2021
Ambities bij hoofdstuk 8