Arrangement stedelijke voorziening

Arrangement stedelijke voorziening


Hieronder vindt u een overzicht van de arrangementen stedelijke voorziening. Waar in Almere de voorzieningen te vinden zijn kunt u zien op de  Kaart stedelijke voorzieningen
 

Speciaal basisonderwijs (SBO)

SBO is de afkorting van Speciaal Basis Onderwijs en valt onder het regulier onderwijs. Op SBO scholen zijn de groepen kleiner dan in het regulier onderwijs, waardoor er meer aandacht kan zijn voor de specifieke onderwijsbehoefte van het kind.

SBO de Bombardon (zie ook het SOP)

SBO de Klimop 

SBO de Watertuin 

  
Speciaal onderwijs (SO)

SO is de afkorting van Speciaal Onderwijs. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig en kan de reguliere basisschool of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Het SO is bedoeld voor kinderen die veel ondersteuning nodig hebben. De klassen in het SO zijn kleiner en er is meer specialistische kennis aanwezig. Speciaal onderwijs heeft een aanbod op:

- moeilijk lerende kinderen (MLK), kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), kinderen die langdurig ziek zijn (LZK) en kinderen met fysieke beperkingen (LG)

- kinderen met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek

SO Olivijn
SO de Bongerd 

SO Nautilus 


TOS

Heeft uw kind/uw leerling veel moeite met taal of communicatie of hoort het slecht dan kan hij/zij mogelijk in aanmerking komen voor een TOS of slechthorend (SH) arrangement. Door Passend Onderwijs Almere wordt er dan in samenwerking met VierTaal ondersteuning geboden. Er kan een ondersteuningsarrangement worden aangevraagd voor in het reguliere onderwijs of een intensief arrangement voor het speciaal onderwijs. Welk arrangement wordt aangevraagd is afhankelijk van de ondersteuning die er nodig is.

De Polderhof (licht en medium) 

Het Spectrum (licht en medium)  

De Omnibus (licht en medium) 

Alexander Roozendaal (intensief/speciaal onderwijs) 

  
Het Taalcentrum PO

Het Taalcentrum Almere is een school voor kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen. Dat kunnen nieuwkomers zijn, dus kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Dit kunnen ook kinderen zijn die in Nederland zijn geboren, maar Nederlands niet als tweede taal spreken. Het Taalcentrum helpt deze kinderen de Nederlandse taal te verwerven tot een niveau

dat nodig is om succes te kunnen hebben in het regulier onderwijs.

Het Taalcentrum PO is gevestigd op drie locaties in Almere.

Overig aanbod stedelijke voorzieningen 

De Dukdalf

De structuurgroep is met name ontwikkeld voor kinderen van groep 4 tot met groep 6 met een stoornis in het autistisch spectrum. Deze kinderen wordt een specifiek leerklimaat aangeboden met zo weinig mogelijk prikkels en zoveel mogelijk structuur in tijd, ruimte, taken en relaties. Het Groep In School model staat voor onderwijs op maat in een reguliere school dichtbij huis. Dat is de kern van het ‘Groep in school model’ waarmee passend onderwijs wordt geboden aan kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Dukdalf 

De @rchipel

De @rchipel is een reguliere brede school met een breed ondersteuningsprofiel. Alle kinderen uit de buurt zijn welkom op de school, ook kinderen met een handicap of een beperking. Tevens is onze school de reguliere ZML locatie. De @rchipel werkt samen met onder andere peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voor- en naschoolse opvang, kinderopbouwwerk, logopedie en kinderoefentherapie.

@rchipel


Talentenlab

Het Talentenlab biedt een dagdeel per week specifiek onderwijs afgestemd op meer- en hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5-8.

ZIe voor meer informatie de pagina Almeers Talentenlab en de documentenpagina Almeers Talentenlab 

  
NEO-onderwijs

NEO-onderwijs is bedoeld voor zelfstandig werkende hoogbegaafde kinderen (groep 3t/m 8) die binnen de reguliere school geen passend onderwijs kunnen krijgen.

Locaties:

-De Columbus 

-De  Ontdekking  

De Flierefluiter 

De Kring