Basisondersteuning Voortgezet Onderwijs

Passend onderwijs begint bij het bieden van basisondersteuning op alle scholen. Dit is de door de scholen van het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De beschrijving Basisondersteuning Voortgezet Onderwijs(pdf) beschrijft de standaard voor de basisondersteuning die binnen Almere afgesproken is.

Uitgangspunt is de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Handelingsgericht werken en handelingsgericht diagnosticeren vormen de basis, de standaard voor het handelen van alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.

Alle vormen van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, noemen we extra ondersteuning. Extra ondersteuning kan in de vorm van een arrangement regulier onderwijs of een arrangement stedelijke voorziening geboden worden.

In Almere streven we naar brede, krachtige scholen. Passend Onderwijs Almere kan de school op verschillende gebieden ondersteunen.

Thuiszitters
Een belangrijke opdracht van het samenwerkingsverband is het voorkomen en terugdringen van het aantal leerlingen dat niet naar school gaat en thuis zit. Het is belangrijk dat het aantal thuiszitters steeds kleiner wordt. Nog beter is om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten. De eerste signalen dat er iets aan de hand is, kunnen vaak op school worden opgevangen.
Lees meer over thuiszitters


> Klik verder voor informatie over het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen.naar de website van het Taalcentrum Almere 

> Klik verder voor informatie over de extra ondersteuning aan leerlingen met een visuele of auditieve en/of communicatieve beperking (TOS).

> Klik verder voor informatie over leerlingen met epilepsie. Het stroomschema beschrijft hoe en wanneer te handelen en verantwoording te nemen.

> Klik verder voor informatie over Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. De bezoeker vindt praktische brochures die een goede steun zijn bij handelingen t.b.v. zieke leerlingen op school.
Of ga direct naar de website van Regio Flevoland