Ondersteuning op wijkniveau en stedelijk niveau

Passend Onderwijs Almere PO: centraal én wijkgericht
Bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere PO is er veel ondersteuning op wijkniveau. In dit stuk vertellen we wat er op wijkniveau en op stedelijk niveau is aan ondersteuning in Almere.

Ondersteuningsplan
Almere wil passend onderwijs bieden aan alle leerlingen. Hoe we dit willen doen en wat de ambities zijn, beschrijven we in ons ondersteuningsplan. Dat wordt elke vier jaar geschreven. Het samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de gemeente voeren de plannen samen uit en zijn hier samen verantwoordelijk voor.
Het overkoepelende doel van het ondersteuningsplan is een ononderbroken ontwikkelingslijn. Dit betekent dat een kind vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag steeds kan blijven leren en zich ontwikkelen. Dit blijven ze ook doen als ze bijvoorbeeld overstappen van voorschool naar school, van een reguliere school naar een school voor speciaal onderwijs of van de basisschool naar de middelbare school.

Passend Onderwijs in de Wijk
Almere is voor het Primair Onderwijs ingedeeld in de stadsdelen Stad Oost, Stad West, Haven-Poort-Hout en Buiten. De stadsdelen zijn weer opgedeeld in tien wijken. Het Samenwerkingsverband PO, de schoolbesturen en de gemeente gebruiken allemaal deze indeling..
 
Eén van de belangrijke speerpunten uit het ondersteuningsplan is een sterke basis in de wijk. Zo kunnen zoveel mogelijk leerlingen zich in hun wijk ontwikkelen. Ze gaan in hun eigen wijk naar school en kunnen als dat nodig is gebruik maken van jeugdgezondheidszorg in de wijk.
 
Elke wijk heeft een wijkvisie. Drie keer per jaar is er een bijeenkomst van Passend Onderwijs in de Wijk. Hierin nemen alle directeuren/IB’ers van een bepaalde wijk deel. Ook de teamleider van Passend Onderwijs Almere is hierbij. De thema’s die bij deze bijeenkomsten besproken worden zijn dekkend aanbod in de wijk, de samenwerking met de JGZ, jeugdhulp, Oké op school/Sterk in de Wijk en de doorgaande ontwikkelingslijn van het jonge kind.
 
Stedelijk niveau
Gemeente Almere heeft een Lokale Educatieve Agenda (LEA) waarop staat hoe onderwijsinstellingen zich samen met de gemeente willen inzetten voor zelfbewuste, verantwoordelijke jongeren, die hun talenten kennen en die weten te gebruiken. In Almere streven we ernaar dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien en dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt.
 
Voor professionals is er een website AlmereKracht over het Almeerse sociaal domein. Op de website wordt enerzijds praktische informatie gegeven over het inzetten, vergoeden en verantwoorden van hulp en ondersteuning. Daarnaast wordt ingegaan op de ambities voor het sociaal domein
 
Welzijnsorganisatie De Schoor heeft een stedelijk coördinator Jonge Kind 0-6 jaar. Deze coördinator organiseert in alle tien de wijken drie bijeenkomsten per schooljaar over het jonge kind. Scholen, voorscholen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven), medewerkers vroeg en voorschoolse educatie (VVE) en medewerkers JGZ nemen hieraan deel.
 
Voor- en vroegschoolse educatie (vve)  is er voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen. Het gaat om kinderen tussen 2,5 en 6 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand. Door vroeg- en voorschoolse educatie hebben ze een betere start op de basisschool.