Arrangement regulier onderwijs

Wanneer de ondersteuning de basis overstijgt, dan spreken we van extra ondersteuning. De extra ondersteuning kan ook heel goed binnen het regulier onderwijs geboden worden. We spreken dan van een arrangement regulier onderwijs.

Arrangementen
De school richt zelf de arrangementen in die vallen onder deze extra ondersteuning. Daartoe heeft de school een budget waarover zij de regie voert. Arrangementen zijn afgestemd op de onderwijsvragen van de leerling (en/of de ondersteuningsbehoefte van de school. De school kan in overleg met de leerling en met de ouders een arrangement samenstellen. Het arrangement staat beschreven in het OPP (het OntwikkelingsPerspectiefPlan). 

Wijkarrangementen
Het ligt in de mogelijkheden om ook met meerdere scholen samen voor een groep leerlingen met dezelfde onderwijsvraag een arrangement in te richten. We spreken dan van een wijkarrangement. Ook hierin kunnen de orthopedagoog / psycholoog of begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere meedenken. Ook is er zowel op school als in de wijk ondersteuning vanuit ketenpartners zoals JGZ, jeugdhulp, Humanitas en de Schoor. 

Naast de arrangementen die door scholen of wijken worden ingericht en uitgevoerd heeft Passend Onderwijs Almere ook arrangementen stedelijke voorzieningen ingericht, waar alle scholen gebruik van kunnen maken.

Arrangementen vanuit Passend Onderwijs Almere 
Vanuit het samenwerkingsverband kan ook ondersteuning geboden worden in de vorm van co-teaching, het Autisme Belevings Circuit (ABC) , het TOS belevingscircuit, Handelings Gericht Observeren en het Almeers Talentenlab. Hieronder leggen we deze kort uit.

Co-teaching
Co-teaching is een vorm van coaching-on-the job.Het vergroot de kennis en vaardigheden en verbetert attitudes van de leerkracht/docent.
De belangrijkste functie van co-teaching kan zijn: reflectie creëren op het handelen, om op die manier te komen tot een adequaat handelen bij gedragsproblemen: meer doen wat wel werkt!
bekijk ook de folder (pdf)

Autisme Belevings Circuit  en TOS-belevingscircuit
Het AutismeBelevingsCircuit brengt mensen in de ervaringswereld van mensen met autisme. Via opdrachten ervaren zij de  belevingswereld van mensen met autisme en merken waar zij zoal tegenaan lopen. Er bestaat ook een TOS-belevingscircuit.
>Bekijk de folder van het AutismeBelevingsCircuit (ABC) 

Handelingsgericht observeren
Handelingsgericht observeren biedt uitkomst voor leerlingen die zich risicovol lijken te ontwikkelen, maar voor wie de aard van de gewenste hulp niet duidelijk is.
Door de snelle en kleine interventies is vaak op korte termijn een positief resultaat in het gedrag waar te nemen. Het kan ook zijn dat een duidelijke hulpvraag naar voren komt waar andere ondersteuning bij nodig is.
> Meer over Handelingsgericht observeren


> Klik verder voor informatie over het onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken en begrijpen.naar de website van het Taalcentrum Almere 

> Klik verder voor informatie over de extra ondersteuning aan leerlingen met een visuele of auditieve en/of communicatieve beperking (TOS).

> Klik verder voor informatie over zieke leerlingen en leerlingen met epilepsie. 

> Klik verder voor informatie over Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. De bezoeker vindt praktische brochures die een goede steun zijn bij handelingen t.b.v. zieke leerlingen op school.
Of ga direct naar de website van Regio Flevoland