Klacht indienen

Wat te doen bij een klacht op school?

De school van uw kind zoekt samen met u en uw kind naar een oplossing die uw kind verder kan brengen. Als u niet tevreden bent met de gekozen aanpak of oplossing en u komt er met de school niet uit, kunt u gebruik maken van het landelijk netwerk van onderwijsconsulenten, die ook bemiddeling tussen ouders en school verzorgen.

Als u er samen met school niet uitkomt, kunt u – samen met school – het geschil voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie doet een uitspraak in de vorm van een niet-bindend advies aan het schoolbestuur. Uiteindelijk bestaat er altijd de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechter of de commissie gelijke behandeling.

> Meer informatie: Geschillen oplossen

Wat te doen bij een klacht over het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere?

Een klacht betekent dat er onduidelijkheid bestaat over de communicatie of over de dienstverlening van het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen.
Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek door de klachtencommissie. U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier (doc) in te vullen en te sturen naar info@passendonderwijs-almere.nl.

In de klachtenprocedure kunt u verder lezen hoe Passend Onderwijs Almere met klachten omgaat.

 

Bent u het niet eens met een besluit van de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere?

De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere geeft verklaringen af voor de toelating tot het speciaal (basis) onderwijs, praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Dit heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Dit is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen deze beschikking staat open.
Een bezwaar tegen een besluit van de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere over de toelaatbaarheid tot het S(B)O of VSO dient binnen zes weken na het besluit te worden ingediend bij de bezwaarcommissie via secretariaattlv@passendonderwijs-almere.nl. U hoeft hiervoor dus geen klachtenformulier in te sturen.

Procedure bezwaar maken

Geschillencommissie

Bij de Geschillencommissie passend onderwijs kunnen geschillen over bepaalde aspecten van passend onderwijs worden ingediend. De officiële naam van de Commissie is Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering. De Geschillencommissie is een landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO).

Passend Onderwijs Almere is aangesloten bij: Stichting Onderwijsgeschillen.

Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 - 280 95 90
Fax: 030 – 280 95 91

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl