Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan kijkt de school eerst of ze dit zelf kan bieden, door extra middelen in te zetten of door gespecialiseerde kennis in huis te halen. De school kan uw kind op verschillende manieren ondersteuning bieden. Hierbij valt te denken aan (extra) didactische ondersteuning bij (sommige) vakken, een bepaalde pedagogische aanpak of een aanpassing van de onderwijsomgeving. Een voorbeeld is het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is of het bieden van een-op-een-begeleiding voor korte periode.

Talentenlab

Leerlingen die één of meerdere bovengemiddelde intellectuele vermogens hebben noemen we meerbegaafd. Het Talentenlab biedt een dagdeel per week specifiek onderwijs afgestemd op meer- en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5-8.
Op de documentenpagina vindt u de Jaargids 2019-2020 van het Almeers Talentenlab en de relatie daarvan met de basisscholen in Almere.
 

Ontwikkelingsperspectiefplan

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit document worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op lange termijn beschreven. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan en naar wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Er wordt beschreven welk arrangement, de extra onderwijsondersteuning op maat, de leerling krijgt. Dit arrangement wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind en/of de ondersteuningsbehoefte van de school. Het kan namelijk zijn dat zij extra expertise in huis moet halen of andere middelen nodig heeft. Het samenwerkingsverband helpt de school dan bij de ondersteuning van haar leerlingen. Het OPP biedt houvast voor het inrichten van het onderwijs op school en maakt duidelijk op welk niveau uw kind de school waarschijnlijk zal afronden. U heeft als ouder instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Het OPP wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd. Als de ontwikkeling sneller of juist langzamer verloopt, zal de school het ontwikkelingsperspectiefplan bijstellen.

De school richt zelf de arrangementen in die vallen onder deze extra ondersteuning. De orthopedagoog, psycholoog of begeleider onderwijs van het samenwerkingsverband kan in dit traject ondersteunen. Ook andere deskundigen kunnen meedenken als het gaat om arrangementen/ondersteuning die buiten het onderwijs vallen. Dit zijn de schoolmaatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen of jeugdartsen die werkzaam zijn in het wijkteam passend onderwijs.

Naast de arrangementen die door scholen of wijken worden ingericht en uitgevoerd, heeft Passend Onderwijs Almere ook arrangementen stedelijke voorzieningen (speciaal onderwijs)ingericht waar alle scholen gebruik van kunnen maken. Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring nodig.