Begrippenlijst

In passend onderwijs worden veel begrippen en afkortingen gebruikt. Hieronder geven we een overzicht van de meest gebruikte afkortingen. Mis jij er eentje? Mail de afkorting (+ als je dat weet de betekenis) naar communicatie@passendonderwijs-almere.nl
 
AB Ambulante begeleiding
ADD Attention Deficit Disorder
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ASS Autisme spectrum stoornis; een aan autisme verwante stoornis
ATA Actietafel Thuiszitters Almere
B(A)O Basisonderwijs
CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
Cluster 1 Cluster 1, 2, 3, en 4 zijn verouderde termen, die soms nog worden gebruikt.

Onder Cluster 1 vielen leerlingen met een visuele beperking. Deze groep kinderen is wettelijk geen deel van het samenwerkingsverband. Passend Onderwijs Almere werkt voor leerlingen met een visuele beperking samen met Bartiméus en Koninklijk Visio.
Cluster 2 Cluster 1, 2, 3, en 4 zijn verouderde termen, die soms nog worden gebruikt.

Onder Cluster 2 vielen kinderen die doof/slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Tegenwoordig hebben we het over leerlingen met een auditief/communicatieve beperking.  Leerlingen/studenten die behoren tot de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit VierTaal. 
Cluster 3 Cluster 1, 2, 3, en 4 zijn verouderde termen, die soms nog worden gebruikt.

Onder Cluster 3 vielen kinderen die zeer moeilijk leren (ZML) en/of een  
 lichamelijke beperkingen hebben, leerlingen die langdurig ziek zijn en leerlingen met epilepsie.
Cluster 4 Cluster 1, 2, 3, en 4 zijn verouderde termen, die soms nog worden gebruikt.

onder Cluster 4 vielen leerlingen met externaliserende en psychiatrische problematiek. 
CvB Commissie voor de Begeleiding
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
HB  Hoogbegaafd
HG(S)W/HG(samen)W  Handelings Gericht (Samen) Werken
JGZ Jeugd Gezondheids Zorg
JOA Jeugdhulponderwijsarrangement
JV Jeugdverpleegkundige
KDC Kinderdagcentrum
LG Lichamelijk gehandicapt  
LP Leerplicht
LPA Leerplichtambtenaar 
LVB Licht Verstandelijk Beperkt 
LWA Leer Weg Arrangement 
LWOO Leerwegondersteunend onderwijs
LZK Langdurig Zieke kinderen 
MAS Programma 
M@ZL Medische Advisering Ziekgemelde Leerling (VO)
MBHB Meerbegaafd en Hoogbegaafd 
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs
MDO Multi Disciplinair Overleg
MEE Kenniscentrum voor inclusiviteit
MG Meervoudig Gehandicapt  
MR Medezeggenschapsraad
NEO Vorm van hoogbegaafdenonderwijs 
NT2 Nederlands  als tweede taal
OC(+) Onderwijsconsulent(en)(+)
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OJA Onderwijsjeugdhulparrangement
OJI Ouder- en Jeugd Informatiepunt
OKR Onderwijskundig rapport 
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg
OP Ondersteuningsplan
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
OPP Ontwikkelingsperspectief(plan)
OPR Ondersteuningsplanraad
PGB Persoonsgebonden budget
PI(school) Pedologisch Instituut(school)
PLG Professionele leergemeenschap  
PO Primair onderwijs
POA Passend Onderwijs Almere 
POidW Passend Onderwijs in de Wijk - overleg van directeuren en IB’ers van reguliere basisscholen in een wijk en de teamleider van Passend Onderwijs Almere
PrO Praktijkonderwijs
REC Regionaal Expertise Centrum
RIAGG Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
ROC Regionaal Opleidings Centrum - ROCs beiden MBO-opleidingen aan
RTG Ronde Tafel Gesprek 
RVC Regionale Verwijzingscommissie
RVC-VO Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs
SAS Stichting Almere Speciaal - schoolbestuur waar SO De Bongerd, SO Olivijn en VSO Aventurijn onder vallen
SB(A)O Speciaal basisonderwijs
SidW Sterk in de wijk – Samenwerking tussen onderwijs, JGZ en jeugdhulp in Almere.
SMW School Maatschappelijk Werk
SOP Schoolondersteuningsprofiel
SWV Samenwerkingsverband
TC Taalcentrum
TLV Toelaatbaarheidsverklaring
TOS Taal Ontwikkelings Stoornis 
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VO Voortgezet onderwijs
VSO Voortgezet speciaal onderwijs
VVE Voor en vroegschoolse Educatie
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WEC Wet op de Expertise Centra (gaat over speciaal onderwijs)
WPO Wet Primair Onderwijs (gaat over regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs
WVO Wet Voortgezet Onderwijs
ZAT Zorgadviesteam
ZAT 2.0 Vorm van samenwerking onderwijs-jeugdhulp: Het team bestaat in elk geval uit een zorgcoördinator, een leerplichtambtenaar, een jeugdverpleegkundige, een jongerenmaatschappelijk werker, een jeugdarts en een medewerker van Passend Onderwijs Almere. Regelmatig sluiten een politieagent en een medewerker van de geestelijke gezondheidszorg aan. 
ZML(K) Zeer moeilijk lerend(e kinderen)
ZMOK Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
ZMOLK Leerlingen met gecombineerde ZMOK en ZMLK kenmerken
ZT Zorgteam