Aanmelden

Een school kiezen

Als ouder heeft u het recht om uw kind aan te melen op de school van uw voorkeur. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of die een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Dit kan in het regulier of speciaal onderwijs zijn.

Wanneer moet u uw kind aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. U meldt uw kind aan op de basisschool van uw keuze als het 3 1/2 jaar oud is. Dit moet u schriftelijk doen. De meeste scholen gebruiken hiervoor een aanmeldingsformulier.
> Lees ook de flyer 3 1/2 en dan?

Na aanmelding heeft de school zorgplicht. Dat kan op de eigen school (of school van aanmelding) zijn, maar ook op een andere reguliere school of op een vorm van speciaal (voortgezet) (basis) onderwijs.

Voor het aanmelden bij het voortgezet onderwijs moet u wachten totdat de basisschool een schooladvies voor uw kind heeft gegeven. In het voortgezet onderwijs gelden vaste data voor de inschrijving voor het nieuwe schooljaar.

Meld uw kind, indien mogelijk, minimaal tien weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of tien weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. De school bekijkt of ze uw kind een passende onderwijsplek kan bieden. Kan de school dit niet, dan biedt ze binnen zes weken een plek aan op een andere school waar uw kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Als u uw kind korter dan tien weken van tevoren aanmeldt, kan het zijn dat hij of zij niet op tijd kan worden geplaatst. De school brengt u daar dan schriftelijk van op de hoogte.

Verhuizen

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun keuze en deze school kijkt of ze uw kind een passende onderwijsplek kan bieden. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven.

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding op de school van uw keuze aan. De school waar u uw kind aanmeldt zal (met uw toestemming) informatie opvragen bij andere scholen / crèches / peuterspeelzalen / etc. Op basis daarvan kunnen zij de afweging maken of zij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden. Dit duurt uiterlijk tien weken.

Past de ondersteuningsbehoefte bij het aanbod van de school, dan kan uw kind op deze school geplaatst worden. Past dat niet, dan zoekt de school – in overleg met u – een passende onderwijsplek. Dat doet ze op basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’. Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:
• de (on)mogelijkheden van het kind
• de (on)mogelijkheden van de school
• de wensen van de ouders
 Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Welke ondersteuning een school biedt, kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel van de school. U vindt dit op de website van de school of u kunt het bij de directie opvragen.

Stroomschema's zorgplicht bij aanmelding

  
Cluster 1 en cluster 2

Sommige ondersteuning valt wettelijk gezien buiten de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverband Stichting Leerlingzorg Almere (PO en VO). Daarbij gaat het om ondersteuning aan leerlingen uit cluster 1 en 2.

Cluster 1
Onder Cluster 1 vallen de scholen voor leerlingen met een visuele beperking. De meerderheid volgt echter regulier onderwijs, ondersteund met ambulante begeleiding.
Twee instellingen bieden speciaal onderwijs aan visueel beperkte leerlingen aan: Bartiméus en Koninklijke Visio.

Cluster 2
Onder Cluster 2 vallen de scholen voor dove/slechthorende leerlingen en leerlingen met een communicatieve beperking. Dit kunnen leerlingen zijn met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zijn of een vorm van autisme waarbij de taalproblematiek op de voorgrond staat en niet het gedrag.
De samenwerkingsverbanden (PO en VO) in Almere werken met VierTaal samen om ook deze leerlingen passend onderwijs in hun buurt te kunnen bieden.
 

Privacyreglement

De samenwerkingsverbanden (PO en VO) in Almere hebben een privacyreglement en passende maatregelen getroffen voor het (digitaal) beveiligen van de leerlinggegevens.
Een belangrijk aandachtspunt is dat er voorafgaande toestemming aan ouders wordt gevraagd voor het kunnen delen van informatie met andere instanties buiten het onderwijs. Ook is toestemming van ouders nodig voordat informatie over het kind bij andere instanties wordt opgevraagd.
 
In dit kader verwijzen wij u graag naar het het privacyreglement samenwerkingsverbanden (PO en VO)