Steunpunt

 
Steunpunt en komend informatiepunt voor ouders en leerlingen


 Klik hier of op de knop om naar Indigo te gaan 

contactformulieren Indigo:
 

> Contactformulier Indigo ouders en leerlingen 
> Contactformulier Indigo scholen buiten de regio 


Scholen en ouders partners
Passend onderwijs staat voor onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit onderwijs krijgt in de meeste gevallen vorm op school in nauwe samenwerking met ouders. Voor een optimale ontwikkeling van de leerling is het van belang dat scholen en ouders zich opstellen als partners van elkaar.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het welbevinden van hun kind. Scholen zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs aan hun leerlingen.
 
Samen zorgen we voor passende ondersteuning voor
elke leerling in ons samenwerkingsverband
 
Samen bepalen wat er nodig is

Het is essentieel dat leerling en ouder vanaf het begin door de school worden betrokken, zodat er tijd is om samen te bepalen wat er aan de hand is en welke ondersteuning, aanpassing of zorg nodig is. Het is belangrijk dat de school altijd open en helder is over waar de grenzen zijn in wat zij kan bieden. Hierdoor krijgen ouders inzicht in het feit dat maatwerk mogelijk is, maar individueel onderwijs niet. Het is belangrijk dat ouders zich, zo nodig, in het gesprek met school kunnen laten steunen.
 
Om dit te garanderen heeft Passend Onderwijs Almere een steunpunt POA. Daarnaast zal er in schooljaar 21-22 een onafhankelijk informatiepunt komen. Op deze pagina worden beide uitgelegd.
 
Steunpunt Passend Onderwijs Almere (POA)
 
Het steunpunt POA  is voor vragen over de route naar het speciaal basis onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Uiteraard is dit steunpunt ook door ouders en leerlingen te raadplegen.
 
Op dit moment kunnen ouders en leerlingen kunnen het steunpunt POA raadplegen met vragen over:
  1. de ondersteuningsmogelijkheden in het primair en voortgezet onderwijs,
  2. de mogelijkheden van specifieke ondersteuning of deskundigheid door derden.
 
Het Steunpunt POA  adviseert en ondersteunt ouders en/of leerlingen en wil bijdragen aan het ontwikkelproces van de leerling met aandacht voor een persoonlijk passend perspectief.
 
Aankomend informatiepunt ouders en leerlingen
 
Samenwerkingsverbanden krijgen als expliciete taak het onafhankelijk informeren van ouders én leerlingen. Hiervoor richt het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere in schooljaar 2021-2022 een onafhankelijk informatiepunt voor ouders en leerlingen in
 
Daarnaast stelt Passend Onderwijs Almere zich ten doel om ouders ook actief te betrekken bij het maken en doorontwikkelen van beleid. Momenteel wordt de behoefte van ouders in kaart gebracht door middel van een vragenlijst onder alle Almeerse ouders. Deze vragenlijst staat open tot december 2021. Met de uitkomsten hiervan zal vorm worden gegeven aan een actieve bijdrage van ouders. Dit geldt ook voor het aankomende informatiepunt voor ouders en leerlingen.

AVG 
Het samenwerkingsverband heeft in veel gevallen persoons en onderwijsgegevens van leerlingen nodig om taken goed te kunnen uitvoeren. Wij gaan zorgvuldig en volgende regels van de AVG met deze gegevens om en beveiligt deze conform wet- en regelgeving.