Steunpunt

 
Steun en informatiepunt ouders en jongeren 

In de Evaluatie Passend Onderwijs uit 2021 stond dat elk Samenwerkingsverband een onafhankelijk ouder en jeugd steun en informatiepunt moet hebben. De drie pijlers hiervan zijn informeren, steunen en signaleren. Hieronder vertellen we per pijler wat Passend Onderwijs Almere al doet én wat we binnenkort gaan uitbouwen.


 Klik hier of op de knop om naar Ihet steunpunt voor ouders in ndigo te gaan 

contactformulieren Indigo:

> Contactformulier Indigo ouders en leerlingen 
> Contactformulier Indigo scholen buiten de regio 


Informeren

De eerste pijler van het ouder- en jeugdsteun en informatiepunt is informeren.
Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hier landelijk twee informatiesets voor gemaakt. Veelvoorkomende vragen van ouders en jongeren komen hier aan bod.
> Informatieset passend onderwijs basisonderwijs (4-12 jaar)
> Informatieset passend onderwijs voortgezet onderwijs (12-18 jaar)
> Brochure helderheid rond passend onderwijs 

Steunen
Het steunen van ouders en jongeren is een tweede pijler.

Bestaande steunpunten Passend Onderwijs Almere
Op deze pagina ouders en leerlingen met een vraag, klacht of andere opmerking een formulier van Indigo invullen (formulier ouders en leerlingen). Je wordt dan gelinkt aan een medewerker die hier inhoudelijk veel over weet. Er is een medewerker met kennis over toeleiding, iemand met kennis over de overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) en iemand met kennis over VO.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalde dat onafhankelijk werken belangrijk is bij het Ouder en jeugdsteunpunt. OCW stelde daarbij wel dat het  steunpunt door het Samenwerkingsverband moet worden georganiseerd. Daarbij moet het Samenwerkingsverband wel extra aandacht besteden om het ouder en jeugd steun en informatiepunt een veilige plek te laten zijn waar ouders en jongeren durven te komen met hun vragen, klachten en suggesties.

Signaleren
Een derde pijler is signaleren van behoeften van ouders en jongeren.
Passend Onderwijs Almere houdt via applicatie Indigo bij welke vragen ouders, jongeren en scholen via het steunpunt stellen. Via het systematisch analyseren van dit type vragen, de afzenders en de onderwerpen kunnen we behoeften en ouders en jongeren in kaart brengen. Hier gaan we volgend jaar een slag in slaan.

Vragenlijst ouders
In samenwerking met de ondersteuningsplanraad PO (OPR PO) en ondersteuningsplanraad VO (OPR VO) is er in december 2021 een vragenlijst uitgezet onder alle ouders in Almere.  Hierin stelden we vragen over de bekendheid van Passend Onderwijs Almere, de tevredenheid over de positie van ouders bij Passend Onderwijs Almere en wensen voor het ouder en jeugd steun en informatiepunt. De vragenlijst is meer dan 1200 keer ingevuld. We kunnen uitsplitsingen maken tussen de antwoorden van ouders in het PO, verder uitgesplitst in stadsdelen en antwoorden van ouders op het VO.

Ook hebben we gevraagd welke ouders actief betrokken willen blijven bij het opzetten van het ouder- en jeugd steun en informatiepunt. Honderd ouders gaven hierop hun emailadres door. In juni 2022 zette Passend Onderwijs Almere een vervolgvragenlijst.   uit onder ouders die hadden aangegeven betrokken te willen blijven.

Daarnaast vroegen we in de vervolgvragenlijst aan ouders hoe ze in het vervolg betrokken willen blijven en waar ze behoefte aan hebben. We nodigen begin schooljaar 2022-2023 de ouders die aan hebben gegeven deel te willen nemen aan een klankbordgroep uit voor een eerste kennismaking.

Een vast contactpersoon
Henriet Speth medewerker van Passend Onderwijs Almere zal in schooljaar 2022-2023 starten als projectleider in een nieuwe functie die verschillende onderwerpen met elkaar verbindt. Hier valt het Ouder en jeugd steun- en informatiepunt ook onder. Zij zal de leiding nemen in het opzetten hiervan.