Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen

Het samenwerkingsverband (PO of VO) mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs toekennen. Voor de ondersteuning voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking gelden landelijke regelingen. Dit is de zogenoemde cluster 2. Er zijn vier instellingen ingericht die de toeleiding, begeleiding en het onderwijs (zowel speciaal als regulier) verzorgen. In Almere is dit VierTaal. De overkoepelende organisatie die VierTaal samen met de andere drie instellingen vertegenwoordigt is Simea.
 

Aanmeldprocedure
Een leerling / student aanmelden voor ondersteuning of onderwijs vanuit Stichting VierTaal wordt in samenwerking met de reguliere school gedaan. De onderwijsbehoefte van de leerling/student en de ondersteuningsvraag van de school zijn hierin leidend. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) van VierTaal beoordeeld.

Wanneer uw kind nog geen school bezoekt zal in samenwerking met een trajectbegeleider worden bekeken welke ondersteuning wenselijk is.

Wanneer uw kind de vroegbehandeling van Kentalis zorg bezoekt is er een vast contactpersoon die in samenwerking met u en de vroegbehandeling bekijkt welke ondersteuning straks in het onderwijs wenselijk en mogelijk is. Deze doorstroom naar onderwijs is mede afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling van uw kind.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met:
Het algemene mailadres van Viertaal Almere:
viertaal@passendonderwijs-almere.nl
Het algemene telefoonnummer van Passend Onderwijs Almere:
036-7670200 (dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur)
 
Wat kunt u verwachten?
Als een leerling bijvoorbeeld doof/slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, spreken we van een auditieve en/of communicatieve beperking. Leerlingen/studenten die behoren tot de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit VierTaal. Hierbij staat de onderwijsbehoefte centraal. 
 
Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. Vaak kan dat op een reguliere school, soms in het speciaal onderwijs. De vorm die wordt gekozen, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de school en de onderwijsbehoeften van de leerling/student. Het cluster 2 onderwijs, zoals het onderwijs aan auditief en of communicatief beperkte leerlingen ook wel wordt genoemd, heeft twee typen arrangementen. Een ondersteuningsarrangement in het regulier onderwijs en een onderwijsarrangement in het speciaal onderwijs. In beide gevallen vinden wij het belangrijk dat uw kind:
•, zich prettig, begrepen en veilig voelt op een school
•  gehoord wordt in de klas
•  zelfredzaam is
•  de lesstof goed kan volgen
•  hulp krijgt als hij of zij vakken en vaardigheden moeilijk vindt door de taal- en/of gehoorproblemen
•  leert omgaan met zijn of haar TOS of gehoorverlies
•  zich goed kan ontwikkelen.
Afhankelijk van de intensiteit en expertise die nodig is om aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen, kan één van de volgende arrangementen door de Commissie van Onderzoek (CvO) worden toegekend en een onderwijsarrangement in het speciaal onderwijs.
 
Ondersteuningsarrangement in het regulier onderwijs
Gaat uw kind naar een reguliere school voor primair of voortgezet onderwijs? Dan kan een begeleider onderwijs TOS uw kind en de leerkracht of docent begeleiden en adviseren.
Indien uw kind nog geen school heeft en er een (vermoeden) is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kan een begeleider onderwijs TOS u adviseren in het vinden van de meest passende onderwijsplek.
Wanneer uw kind een reguliere school bezoekt en ambulante begeleiding ontvangt, dan bezoekt de begeleider onderwijs TOS regelmatig de school om de begeleiding te ondersteunen. Wat de ambulante begeleiding inhoudt, is voor ieder kind anders. Het hangt bijvoorbeeld af van de onderwijsbehoeften en beperking van uw kind en de vragen van de leerkracht of docent. De begeleider onderwijs TOS begeleidt de leerkracht en ondersteunt de leerlingbegeleider van uw kind.

Ondersteuningsarrangement in de medium voorziening
Binnen Almere kan, indien wenselijk, een leerling met TOS, onderwijs volgen in een mediumvoorziening binnen het regulier basisonderwijs. Dit geldt voor leerlingen met TOS die een leeromgeving nodig hebben, die net iets meer is toegerust om het onderwijs en de taal voor hun toegankelijk te maken. Voor hen kan een ondersteuningsarrangement voor de mediumvoorziening worden toegekend.
Indien er dus vaker ondersteuning nodig is kan onderwijs in de mediumvoorziening meer passen bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Drie scholen binnen Almere hebben expertise opgebouwd in de ondersteuning van leerlingen met een TOS.
Dit zijn:
De Omnibus, Almere Stad
De Polderhof, Almere Haven
Het Spectrum, Almere Buiten
Doordat binnen deze scholen meerdere leerlingen zitten met een ondersteuningsarrangement voor de mediumvoorziening is het mogelijk hier meer ondersteuning in te zetten.
 
Onderwijsarrangement (speciaal onderwijs)
De leerling heeft veel extra ondersteuning nodig op meerdere gebieden. De ondersteuningsbehoefte ten aanzien van de taalontwikkeling is hierbij primair. De leerling heeft een aangepast en individueel lesprogramma nodig. Dit kost veel tijd en aandacht en is niet te realiseren op een reguliere school. De leerling is aangewezen op een intensief arrangement. Bij een onderwijsarrangement gaat de leerling daarom naar een school voor speciaal onderwijs. Leerlingen met een auditieve beperking zijn voor speciaal onderwijs aangewezen op een school in Amsterdam. Leerlingen met een communicatieve beperking kunnen primair onderwijs volgen op een nevenvestiging van de Alexander Roozendaalschool in Almere. Leerlingen die aangewezen zijn op een onderwijsarrangement in het Voortgezet Onderwijs volgen over het algemeen onderwijs binnen het VierTaal College in Amsterdam.
 
 
Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen
Het samenwerkingsverband (PO of VO) mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs toekennen. Voor de ondersteuning voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking gelden landelijke regelingen. Dit is de zogenoemde cluster 2. Er zijn vier instellingen ingericht die de toeleiding, begeleiding en het onderwijs (zowel speciaal als regulier) verzorgen. In Almere is dit VierTaal. De overkoepelende organisatie die VierTaal samen met de andere drie instellingen vertegenwoordigt is Siméa.