Thuiszitters

Zie over dit onderwerp ook de documentenpagina verzuim 

Definitie thuiszitter

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar of van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht, die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken aaneengesloten verzuimd, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht of vrijstelling heeft van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. Een thuiszitter is ook een jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs.
 

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2.
De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die:
• een getuigschrift of diploma bezitten van een school voor praktijkonderwijs;
• een school hebben bezocht voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen;
• die zijn vrijgesteld van de leerplicht.

De kwalificatieplicht is één van de maatregelen om schooluitval onder jongeren tegen te gaan en de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

Samen passend maken

Passend onderwijs streeft naar een passende onderwijsplek voor iedere leerling. Het is belangrijk dat het aantal thuiszitters steeds kleiner wordt. Nog beter is om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten. 
De eerste signalen die aangeven dat er iets met een leerling aan de hand is, kunnen vaak op school worden opgevangen. Belangrijke signalen voor leerkrachten/mentoren zijn: tegenvallende cijfers, afnemende motivatie voor school, te laat komen en verzuim. De school is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van die leerlingen en stemmen dit af met de afdeling leerplicht van Almere. Scholen zijn verplicht om een melding te doen bij de leerplichtambtenaar (verzuimmelding bij periodiek of incidenteel verzuim van meer dan 16 uur, wel of niet aaneengesloten, binnen 4 weken).

Verschillende partijen

Met het voorkomen en het terugdringen van het aantal thuiszitters zijn verschillende partijen betrokken:

 • De ouder(s) heeft/hebben een inspanningsverplichting om samen met school te zorgen dat hun kind onderwijs volgt.
 • De school waar een leerling ingeschreven staat heeft zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zij kunnen ondersteund worden door diverse externe partners, denk hierbij aan jeugdgezondheidszorg/GGD en (school) maatschappelijk werk.
 • Het samenwerkingsverband heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid het organiseren van passend onderwijs. Het terugdringen van het aantal thuiszitters en voorkomen dat er kinderen thuis komen te zitten, vormt een belangrijke indicator voor passend onderwijs en dus van de samenwerkingsverbanden.
 • De leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de thuiszitter woont ziet er op toe dat leerplichtige leerlingen naar school gaan en naar school kunnen.
 • De onderwijsinspectie belt met de melder en de school. Als er geen school bij betrokken is, bellen ze met het samenwerkingsverband. De Onderwijsinspectie lost zelf geen thuiszitterssituaties op, maar spreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan op hun verantwoordelijkheid.
 • De onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of om leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten zonder uitzicht op een passende plek.

Wat moet er gebeuren als een leerling thuis komt te zitten c.q. dreigt thuis te komen zitten?

 • Korte schorsingen (geen schorsingen in kader verwijderingsprocedure) worden aan het schoolbestuur gemeld.
 • Bij (dreigende) verwijdering wordt naast het schoolbestuur en de afdeling leerplicht ook de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere geïnformeerd.
 • School heeft bij een verwijderingsprocedure de plicht een school met passend aanbod te zoeken. Het gaat hier om een inspanningsverplichting. Van ouders wordt medewerking verwacht aan de inspanningsactiviteiten die de school verricht. Ondersteuning door begeleiders Toeleiding kan daarin een rol spelen.
 • Bij een kans op thuiszitten, ook deeltijd, is vroegtijdig melden bij Passend Onderwijs Almere van belang.
 • Een leerling kan niet thuis zitten (schorsing/verwijdering/zeer specifieke afspraken met ouders en leerplicht) zonder formele procedure door het bevoegd gezag van de school.

De afdeling Toeleiding biedt op verzoek van school, leerplicht of GGD ondersteuning. Neem contact op via: toeleiding@passendonderwijs-almere.nl