Inspraak

In Almere worden de ouders overal zo veel mogelijk bij betrokken. Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt in overleg met de ouders opgesteld, ouders kunnen meepraten bij het Toelaatbaarheidsoverleg en een school bepaalt in overleg met de ouders welke school het beste bij het kind (en zijn of haar ondersteuningsbehoefte) past.

Het samenwerkingsverband (Passend Onderwijs Almere) heeft ook een medezeggenschapsraad, namelijk de ondersteuningsplanraad. De belangrijkste taak van deze raad is instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan (waarin afspraken staan over de manier waarop leerlingen in Almere zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen). De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders (en leerlingen).