Dyslexie

Dyslexie

  1. Algemeen
Het is de verantwoordelijkheid van de school om goed lees-en spellingonderwijs aan te bieden aan hun leerlingen. Toch kan het voorkomen dat er bij een leerling een lees- en/of spellingachterstand gesignaleerd wordt. In de meeste gevallen is de school zelf in staat om deze problemen aan te pakken binnen de school, door extra aanbod binnen of buiten de klas.
Soms blijkt deze inzet nog niet voldoende en is er meer nodig in de vorm van advies/ ondersteuning of zorg vanuit buiten de school.
Vragen die er dan kunnen zijn: Hoe kunnen wij nog beter aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van dit kind? Is er sprake van dyslexie bij mijn kind?
 
  1. Wat is dyslexie?
Bij dyslexie is er sprake van een ernstige achterstand op het gebied van lezen en/of spelling in vergelijking tot leeftijdsgenoten. Naast de ernstige achterstand moet er sprake zijn van een hardnekkig probleem in het aanleren en gebruiken van lees- en/of spellingvaardigheden (volgens de criteria van het psychiatrisch handboek DSM-5). Dit betekent dat de ernstige problemen op het gebied van lezen en/of spelling blijven bestaan, ondanks goed lees- en spellingonderwijs en extra hulp en oefening op school. De lees en /of spellingsproblemen zijn niet of slechts ten dele het gevolg van een andere ontwikkelingsproblematiek, zoals bijvoorbeeld een uitzonderlijk lage intelligentie of gehoorproblematiek.
 
Wilt u meer weten over dyslexie, dan verwijzen wij u graag naar onderstaande links;  
  1. Wat doen bij vermoeden dyslexie
Wanneer er bij een leerling het vermoeden van Ernstige Dyslexie (ED) bestaat kunnen leerlingen worden aangemeld voor onderzoek en eventueel behandeling. Deze dyslexiezorg is alleen beschikbaar voor kinderen op de bassischool. De vergoeding van deze zorg valt onder de jeugdwet.
 
De criteria om in aanmerking te komen voor onderzoek en behandeling naar Ernstige Dyslexie staan vermeld in het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0), dat vanaf 1 januari 2022 van kracht is. Vanuit het onderwijs moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen: leerlingen moeten op drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten bij technisch lezen op woordniveau woordlezen een V- (min) score of E-score behalen (laagste 10% van de leeftijdsgerelateerde normpopulatie). Daarnaast kan er sprake zijn van een (ernstig) spellingsprobleem. Voor doorverwijzing naar de vergoede diagnostiek en behandeling is alleen een ernstig leesprobleem een noodzakelijke voorwaarde.
Verder is van belang dat, anders dan voorheen, ook leerlingen met meervoudige problematiek (comorbiditeit) kunnen worden aangemeld voor de vergoede dyslexiezorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een combinatie van lees- en/of spellingmoeilijkheden met concentratieproblemen of taalontwikkelingsproblemen. De zorgaanbieder schat tijdens de diagnostiekfase in of de vergoede dyslexiebehandeling, gezien de bijkomende problematiek, een effectieve aanpak is voor deze leerling. Een belangrijk criterium daarbij is in hoeverre verwacht wordt dat de dyslexiebehandeling adequaat kan worden uitgevoerd.
 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de leerling in de periode tussen deze hoofdmeetmomenten ondersteuning heeft gehad op de gestapelde ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 (link stappenplan). Zodoende kan een uitspraak worden gedaan over de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblematiek. Behulpzame documenten bij het vormgeven van de ondersteuningsniveaus op het gebied van lezen en spelling op school, zijn deze Infographic, de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4  en de Keuzehulp Effectieve Interventies. Het bieden van ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 valt onder de basisondersteuning en de scholen zijn hier dan ook voor verantwoordelijk.
 
  1. De aanmelding voor de vergoede dyslexiezorg

De aanmelding voor de vergoede dyslexiezorg van leerlingen uit Almere vindt plaats na overleg tussen school en ouder(s) (en eventueel de orthopedagoog of psycholoog van Passend onderwijs Almere). Blijkt er uit dit overleg dat er voldoende aanwijzingen zijn voor Ernstige Dyslexie, dan bespreekt de school met ouder(s) bij welke dyslexiezorgaanbieders zij terecht kunnen. Dit zijn de zorgaanbieders die een contract hebben bij de gemeente Almere. Ouders kunnen zelf direct een afspraak maken voor een intake. De aanbieder zal bij de intake en diagnose contact opnemen met de basisschool en het leesdossier opvragen. De aanbieder beoordeelt dan of de basisschool zich voldoende heeft ingespannen en het eerder benoemde protocol heeft uitgevoerd.

 

  1. Wat is er mogelijk vanuit Passend onderwijs Almere
Sommige leerlingen met lees- en/of spellingmoeilijkheden komen (nog) niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg. Voor een deel van deze leerlingen kan dan een beroep worden gedaan op Passend Onderwijs Almere. Dit kan op verschillende manieren; 

5.1 Consultatie
De school kan een consultatie aanvragen bij de orthopedagoog/psycholoog die betrokken is bij de school vanuit Passend Onderwijs Almere. De leerling kan samen met ouder(s), school en de orthopedagoog/ psycholoog besproken worden. De orthopedagoog/psycholoog kan dan meekijken en denken over de ondersteuning die de leerling nodig heeft op school en/of onderzoek al passend zou kunnen zijn, mocht de school hierover twijfelen.
Ook wanneer blijkt dat er geen sprake is van dyslexie of dat er na de behandeling van dyslexie nog extra inzet nodig is voor de leerling, kan Passend Onderwijs Almere meedenken welk aanbod dan helpend kan zijn. De school is vervolgens verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste en passende ondersteuning.

5.2 Dyslexieonderzoek door Passend Onderwijs Almere
Als er (net) niet voldaan wordt aan de criteria voor vergoede diagnostiek, maar er wel een vermoeden is van (minder ernstige) dyslexie, kan er in sommige gevallen wel dyslexieonderzoek door Passend Onderwijs Almere uitgevoerd worden. School kan met de orthopedagoog/psycholoog overleggen of een leerling hiervoor in aanmerking komt. Dit onderzoek wordt pas aan het eind van de basisschool uitgevoerd (en tot die tijd is het belangrijk om in te zetten op intensivering van het lesaanbod). Immers als een leerling in groep 5 of 6 alsnog aan de criteria van de vergoede zorg voldoet, kan hij/zij alsnog doorverwezen worden voor vergoede diagnostiek en tevens in aanmerking komen voor vergoede behandeling.
Dyslexieonderzoek door Passend Onderwijs Almere wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog. Hierbij wordt gewerkt volgens de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie/de criteria van de SDN 2016. Deze criteria zijn net iets breder dan de criteria voor Ernstige Dyslexie (ED). Belangrijkste verschil is dat er sprake moet zijn van een ernstige lees- en/of spellingachterstand. Indien uit het onderzoek blijkt dat er bij de leerling sprake is van dyslexie, dan wordt er naast het onderzoeksverslag een dyslexieverklaring verstrekt. Voor het handelen blijft de leerling aangewezen op het onderwijs binnen de eigen school. Er is bij deze route geen mogelijkheid tot vergoede behandeling.

 


Documenten