Overig

De Coöperatie Uitvoeringsorganisatie Passend Onderwijs Almere heeft, in het kader van haar wettelijke opdracht, een ondersteuningsplan opgesteld. Daarin wordt onder andere aangegeven dat het beleid met betrekking tot passend onderwijs halverwege de eerste planperiode (2014-2018) dient te worden geëvalueerd. Het onderzoek is, in opdracht van de schoolbesturen, uitgevoerd door BMC in het laatste kwartaal van het schooljaar 2015-2016.
> Klik hier voor de samenvatting van de evaluatie
Aanbeveling 11 betreft monitoring van de opbrengsten van de implementatie van passend onderwijs op stedelijk-, wijk-, bestuur- en schoolniveau
> Klik hier voor de uitwerking van aanbeveling 11
Om passend onderwijs, jeugdhulp en zaken als leerlingenvervoer en leerplicht ook bestuurlijk goed op elkaar aan te laten sluiten, hebben wij OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) gevoerd met de gemeente Almere.
> Klik verder naar het convenant afsprakenkader (OOGO) passend onderwijs