Auditief- communicatief beperkt

Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen


> zie ook de documentenpagina over auditief en communicatief beperkt  en de pagina voor ouders 

Ondersteuning vanuit VierTaal

Als een leerling bijvoorbeeld doof/slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, spreken we van een auditieve en/of communicatieve beperking. Leerlingen/studenten die behoren tot de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit VierTaal. Hierbij staat de onderwijsbehoefte centraal.  

Er zijn verschillende manieren om de ondersteuning vorm te geven. Vaak kan dat op een reguliere school, soms in het speciaal onderwijs. De vorm die wordt gekozen, is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de school en de onderwijsbehoeften van de leerling/student. Het cluster 2 onderwijs, zoals het onderwijs aan auditief en of communicatief  beperkte leerlingen ook wel wordt genoemd, heeft twee typen arrangementen. een ondersteuningsarrangement in het regulier onderwijs en een onderwijsarrangement in het speciaal onderwijs.

Afhankelijk van de intensiteit en expertise die nodig is om aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen, kan één van de volgende arrangementen door de Commissie van Onderzoek (CvO) worden toegekend.

Ondersteuningsarrangement (regulier onderwijs)

De leerlingen heeft extra ondersteuning van de instelling nodig. De ondersteuning is te realiseren op een reguliere school. Een ondersteuningsarrangement kent vele vormen, afhankelijk van de mate van ondersteuning die moet worden ingezet om de onderwijsdoelen te behalen. De ondersteuning kan zich richten op de leerling zelf of op de ondersteuning van de leerkracht op de reguliere school. In dergelijke gevallen wordt een ondersteuningsarrangement aangevraagd.

Binnen Almere kan, indien wenselijk, een leerling met TOS, onderwijs volgen in een mediumvoorziening binnen het regulier basisonderwijs. Dit geldt voor leerlingen met TOS die een leeromgeving nodig hebben, die net iets meer is toegerust om het onderwijs en de taal voor hun toegankelijk te maken. Voor hen kan een ondersteuningsarrangement voor de mediumvoorziening worden toegekend. (zie volgende kopje)

Mediumvoorziening in het regulier basisonderwijs.

Indien er dus vaker ondersteuning nodig is kan onderwijs in de mediumvoorziening meer passen bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Drie scholen binnen Almere hebben expertise opgebouwd in de ondersteuning van leerlingen met een TOS.

Dit zijn:

Doordat binnen deze scholen meerdere leerlingen zitten met een ondersteuningsarrangement voor de mediumvoorziening is het mogelijk hier meer ondersteuning in te zetten.

Onderwijsarrangement (speciaal onderwijs)

De leerling heeft veel extra ondersteuning nodig op meerdere gebieden. De ondersteuningsbehoefte ten aanzien van de taalontwikkeling is hierbij primair. De leerling heeft een aangepast en individueel lesprogramma nodig. Dit kost veel tijd en aandacht en is niet te realiseren op een reguliere school. De leerling is aangewezen op een intensief arrangement. Bij een onderwijsarrangement gaat de leerling daarom naar een school voor speciaal onderwijs. Leerlingen met een auditieve beperking zijn voor speciaal onderwijs aangewezen op een school in Amsterdam. Leerlingen met een communicatieve beperking kunnen primair onderwijs volgen op een nevenvestiging van de Alexander Roozendaalschool in Almere. Leerlingen die aangewezen zijn op een onderwijsarrangement in het Voortgezet Onderwijs volgen over het algemeen onderwijs binnen het VierTaal College in Amsterdam.

Aanmeldprocedure voor scholen

Fase 0. Aanmeldingsfase

Bij een vermoeden van TOS en/of auditieve beperking kan school, na overleg in het eigen ZorgAdviesTeam (ZAT) of met de gedragskundige verbonden aan de school, de leerling/student aanmelden bij de begeleider onderwijs TOS van het stadsdeelteam of VO-team. Voor deze aanmelding is toestemming van ouders nodig (aanmeldtoestemmingsformulier trajectbegeleiding cluster 2).

Fase 1. Adviesfase

In fase 1 wordt de hulpvraag van de leerling/student en de school in kaart gebracht en beoordeeld of de leerling/student mogelijk tot de doelgroep van cluster 2 behoort. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning wordt de landelijke richtlijn toelaatbaarheid van Siméa gevolgd.

Fase 2. Onderzoeksfase

In fase 2 wordt de problematiek en de daaraan gerelateerde onderwijsbehoefte verder in kaart gebracht middels handelingsgericht werken en/of diagnostiek. Ofwel wat heeft de leerling nodig om het onderwijs te volgen en zich te redden in de communicatie. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling/student wordt in gezamenlijk overleg een arrangement aangevraagd voor de meest passende onderwijsplek. Dit arrangement wordt aangevraagd bij de Commissie van Onderzoek (CvO) van VierTaal. De aanvraag van dit arrangement kan een ondersteuningsarrangement (fase 3), ondersteuningsarrangement medium voorziening of onderwijsarrangement (intensieve setting) zijn.

Fase 3. Begeleidingsfase

In fase 3 is er sprake van een ondersteuningsarrangement. De leerling/student   krijgt begeleiding en/of de school krijgt ondersteuning waardoor de leerling regulier onderwijs kan volgen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of verlenging van fase 3 nog wenselijk is.

Aanmelden bij VierTaal Almere

Voor vragen rondom aanmelden of advies rondom onderwijs kan er contact opgenomen worden met het aanmeldpunt VierTaal Almere via viertaal@passendonderwijs-almere.nl

Het Aanmeld-/toestemmingsformulier trajectbegeleiding cluster 2 vindt u op onze formulierenpagina

Commissie van Onderzoek

De Commissie van Onderzoek (CvO) heeft de taak om de toelaatbaarheid van de leerling/student te bepalen. Ouders vragen samen met de school een arrangement aan bij de CvO van VierTaal. Zij worden bij deze aanvraag ondersteund door een begeleider onderwijs TOS.

De begeleider onderwijs TOS zorgt in samenwerking met school en ouders voor het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een advies met betrekking tot het arrangement. De CvO stelt de onderwijsbehoefte vast en bepaalt welk arrangement voor de leerling/student passend is (de begeleidingsbehoefte van de leerling, het benodigde pakket onderwijsondersteuning, ondersteuning aan de school). Ook stelt de CvO de duur van de toelaatbaarheid vast.