Aanmelden bij een school

Deze pagina gaat over het aanmelden van uw kind op een school. Dit kan op een basisschool zijn of op een middelbare school. In veel gevallen zal dit zijn omdat uw kind de leeftijd heeft bereikt om naar de basisschool of naar de middelbare school te gaan. Het kan ook zijn dat u uw kind op een andere school inschrijft omdat die plek beter bij uw kind past. Bijvoorbeeld omdat uw kind een bepaalde zorgbehoefte heeft. Of omdat u verhuisd bent. Op deze pagina komt het allemaal langs.

Een school kiezen

Als ouder heeft u het recht om uw kind aan te melden op de school van uw voorkeur. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of die een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Dit kan in het regulier of speciaal onderwijs zijn.

Wanneer moet u uw kind aanmelden (basisschool/po)?
Voor uw kind vier jaar is, moet u uw kind hebben aangemeld bij een basisschool naar keuze. Het is aan te raden dit te doen rond de derde verjaardag van uw kind. De inschrijving doet u schriftelijk. De meeste scholen gebruiken hiervoor een aanmeldingsformulier.
> Lees ook de flyer 3 1/2 en dan?

Na de aanmelding
Na aanmelding heeft de school zorgplicht. Dit betekent dat de school er verantwoordelijk voor is dat uw kind onderwijs krijgt. Soms kan dat niet op de school waar u uw kind heeft ingeschreven. Deze school moet dan wel zorgen dat er op een andere school een passende plek is voor uw kind.

Aanmelden middelbare school/vo)
Voor het aanmelden bij het voortgezet onderwijs moet u wachten totdat de basisschool een schooladvies voor uw kind heeft gegeven. In het voortgezet onderwijs gelden vaste data voor de inschrijving voor het nieuwe schooljaar.

Meld uw kind op tijd aan
Meld uw kind, indien mogelijk, minimaal tien weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Als uw kind niet aan het begin van het schooljaar start, is dat tien weken voor u wilt dat uw kind op school begint.

Na de aanmelding kijkt de school of ze uw kind een passende onderwijsplek kan bieden. Kan de school dit niet, dan is de school wel verplicht om binnen zes weken een plek aan te bieden op een andere school. De school mag deze termijn één keer met maximaal vier weken verlengen. Als u uw kind korter dan tien weken van tevoren aanmeldt, kan het zijn dat hij of zij niet op tijd kan worden geplaatst. De school brengt u daar dan schriftelijk van op de hoogte.

Verhuizen
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun keuze en deze school kijkt of ze uw kind een passende onderwijsplek kan bieden. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven.

Verder zoeken naar passende plek: de school is vol
Het schoolbeleid bepaalt voor hoeveel leerlingen de school plek heeft. Als de school vol is, mag de school de aanmelding van uw kind weigeren.

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig
Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding op de school van uw keuze aan. De school waar u uw kind aanmeldt zal (met uw toestemming) informatie opvragen bij andere scholen, crèches, peuterspeelzalen  en eventueel andere organisaties. Op basis daarvan kunnen zij de afweging maken of zij uw kind een passende onderwijsplek kunnen bieden. Dit duurt uiterlijk tien weken.

Verder zoeken naar passende plek: ondersteuningsbehoefte
Past de ondersteuningsbehoefte bij het aanbod van de school, dan kan uw kind op deze school geplaatst worden. Past dat niet, dan zoekt de school – in overleg met u – een passende onderwijsplek. Dat doet ze op basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’. Daarbij spelen drie factoren een belangrijke rol:
• de (on)mogelijkheden van het kind
• de (on)mogelijkheden van de school
• de wensen van de ouders
 Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Welke ondersteuning een school biedt, kunt u lezen in het schoolondersteuningsprofiel van de school. Een ondersteuningsprofiel is een document dat de school maakt. In dit document leggen ze uit welke hulp (ondersteuning) de school wel kan bieden en welke niet. U vindt dit op de website van de school of u kunt het bij de directie opvragen.

Stroomschema’s
Om een overzicht te geven hoe de verschillende regels zijn, vindt u hieronder een aantal stroomschema’s. De regels hiervoor zijn landelijk overal hetzelfde.
Stroomschema's zorgplicht bij aanmelding

Ondersteuning die niet onder verantwoordelijkheid samenwerkingsverband valt
Niet alle ondersteuning valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Wettelijk gezien vallen ondersteuning aan kinderen die blind of slechtziend zijn (visuele beperking) hier niet onder. Ook scholen voor kinderen die doof of slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben, vallen hierbuiten.
>Meer informatie over blind en slechtziend (visuele beperking)
> Meer informatie over doof/slechthorend en Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 
Privacyreglement

De samenwerkingsverbanden (PO en VO) in Almere hebben een privacyreglement en passende maatregelen getroffen voor het (digitaal) beveiligen van de leerlinggegevens.
Een belangrijk aandachtspunt is dat er voorafgaande toestemming aan ouders wordt gevraagd voor het kunnen delen van informatie met andere instanties buiten het onderwijs. Ook is toestemming van ouders nodig voordat informatie over het kind bij andere instanties wordt opgevraagd.
 
In dit kader verwijzen wij u graag naar het het privacyreglement samenwerkingsverbanden (PO en VO)