0-4 jaar

Het jonge kind (0-4 jr) met specifieke onderwijs- en ondersteunings-behoeften (onderinstroom)

 
Uw kind wordt 4 en u gaat op zoek naar een school.  
Als uw kind zich net als de meeste andere kinderen van zijn of haar leeftijd ontwikkelt en er geen specifieke zorgen of onderwijsbehoeften zijn, kunt u uw kind aanmelden voor een basisschool van uw keuze.

Als uw kind 4 wordt en u weet dat uw kind specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, dan is het belangrijk dat u tijdig, namelijk met 3 ½ jaar, al op zoek gaat naar een school.  

Misschien is een reguliere basisschool de juiste lesplek, maar in Almere zijn er ook SBO-scholen en SO-scholen. Middels deze site willen we u wegwijs maken in de logische route en wat “regulier”, “SBO” en “SO” betekent. 
Want voor alle kinderen die toe zijn aan onderwijs en leerplichtig zijn, zoeken we/is een passende lesplek op een school. 
 
Scholen:

Regulier basisonderwijs: BO is de afkorting voor Basisonderwijs of PO voor primair onderwijs
Het basisonderwijs in Nederland is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Almere telt ongeveer 70 basisscholen. In elke wijk staan meerdere basisscholen. U meldt uw kind aan bij de school van voorkeur. Welke basisscholen zijn er in Almere (per wijk): 
Almere Buiten 
Almere stad West
Almere stad Oost 
Almere Haven-Poort
 
Speciaal Basis Onderwijs :  SBO is de afkorting voor Speciaal Basisonderwijs
En valt onder het regulier onderwijs en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Op SBO scholen zijn de groepen kleiner dan in het regulier onderwijs, waardoor er meer aandacht kan zijn voor de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Er zijn in Almere 3 SBO-scholen met elk hun specifieke aanbod:
SBO de Watertuin 
SBO de Klimop: (2 locaties)
SBO de Bombardon

Speciaal Onderwijs: SO is de afkorting van Speciaal Onderwijs
Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig en kan de reguliere school of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden. Het SO is bedoeld voor kinderen die veel ondersteuning nodig hebben. De klassen in het SO zijn kleiner en er is meer specialistische kennis aanwezig. Speciaal onderwijs heeft een aanbod op:
  • Moeilijk lerende kinderen (MLK), kinderen met een ernstige meervoudige beperking, kinderen die langdurig ziek zijn (LZK) en kinderen met een fysieke beperking (LG)
  • Kinderen met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek
Welke SO scholen zijn er in Almere:   Auditief communicatief beperkte leerlingen 
Als uw kind auditief beperkt is (problemen heeft met horen) of communicatief beperkt (problemen met praten), bijvoorbeeld door een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS), dan vindt u daarover meer informatie op de pagina Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen


Bovenstaande kunt u ook bekijken op:
- Flyer 3.5 jaar en dan 
- Vouwkaart PO Almere
 
 
Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring: TLV is de afkorting voor Toelaatbaarheids-verklaring

Sommige kinderen hebben extra ondersteuningsbehoefte waardoor het SBO of SO voor hen de meest passende plek is. In deze gevallen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit doet de afdeling Toeleiding van het Samenwerkingsverband. Alleen scholen kunnen een TLV  aanvragen.

Dit geldt ook voor (jonge) kinderen met speciale onderwijsbehoeften die vier jaar gaan worden of kinderen die om andere redenen nog niet zijn ingeschreven op een school.  De toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school waar u als ouder(s) uw kind hebt aangemeld, dus een SBO-school of een SO-school.

Voor deze aanmelding is een dossier nodig van uw zoon of dochter. Dit dossier vult u zelf en bespreekt u met de school waar u uw kind aanmeldt. U kunt de voorschoolse voorziening, het (medisch) kinderdagverblijf,  behandelend arts, maatschappelijk werk of anderen vragen om u te helpen.

Het dossier voor de aanvraag TLV bevat hierdoor  uiteindelijk informatie over trajecten (met evaluaties) van de voorschoolse periode, waardoor de medewerkers van de Afdeling Toeleiding een helder beeld van uw kind krijgen en welke ondersteuningsbehoeften er zijn, wat nodig is om  een TLV af te geven voor de meest passende vorm van onderwijs.